I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Dom Kredytowy VINCI określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie „DK VINCI”, w którym Dom Kredytowy VINCI zamieszcza informacje o tematyce finansowej, bankowej, ekonomicznej, księgowej i podatkowej.

II. DEFINICJE

Użyte w „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Dom Kredytowy VINCI” sformułowania oznaczają:

Dom Kredytowy VINCI – firmę Dom Kredytowy VINCI, będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu tematycznego, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.

Serwis – serwis tematyczny Dom Kredytowy VINCI, poświęcony tematyce finansowej, bankowej, ekonomicznej, księgowej i podatkowej.

Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonych w niniejszych „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Dom Kredytowy VINCI”, materiały obejmujące w szczególności artykuły oraz formularze kontaktu Użytkowników serwisu.

Serwis informacyjny – zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.

Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. ZOBOWIĄZANIA DOMU KREDYTOWEGO VINCI

Dom Kredytowy VINCI zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

IV. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych „Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Dom Kredytowy VINCI” oraz dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

Dom Kredytowy VINCI oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Dom Kredytowy VINCI nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik używając formularza wyraża zgodę.

2. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu związanym z doradztwem finansowym polegającym na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej, doborze najlepszej formy inwestowania wolnych środków finansowych oraz atrakcyjnych ofert ubezpieczeniowych, a także w celu marketingowym, statystycznym i archiwizacyjnym.

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Dom Kredytowy VINCI.

4. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Domowi Kredytowemu VINCI realizację powyższych usług. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

6. Aby skorzystać z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, należy wysłać wiadomość na adres kontakt@dkvinci.pl.

VII. PROMOCJA „KUPON NA ZAKUPY IKEA”

Promocja „Kupon na zakupy w IKEA” jest skierowana do osób fizycznych oraz firm. Bon rabatowy w postaci kuponu na zakupy w IKEA przekazywana jest Klientowi po spełnieniu warunków określonych poniżej:

- „Kupon na zakupy w IKEA” przysługuje klientom, którym bank wypłacił kredyt hipoteczny, uzyskany za pośrednictwem Domu Kredytowego Vinci.

Analogicznie:
a) Klientom, którym został wypłacony kredyt do 250 000 zł – przysługuje kupon 500 zł brutto;
b) Klientom, którym został wypłacony kredyt od 251 000 zł – przysługuje kupon 700 zł brutto.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego.

2. W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach WWW serwisu.

3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować na adres e-mail kontakt@dkvinci.pl.

5. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@dkvinci.pl.

6. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Dom Kredytowy VINCI zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.

7. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

8. W wypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.